Meny

Strømforsyning til Lofoten

30. January 2023

Strømforsyningen til Lofoten henger i en tynn tråd, bokstavelig talt. Strøm er en nødvendighetsvare. Alle funksjoner i samfunnet er i dag avhengig av sikker, stabil og god strømforsyning. Uten tilstrekkelig tilgang på strøm stopper samfunnet opp. Det gjelder i Lofoten som i andre deler av landet. Og med det pågående grønne skiftet i samfunnet blir dette bare enda viktigere.

På forsyningsområdet for strøm er region Lofoten ekstra sårbar, fordi vi importerer det aller meste av vårt nødvendige strømforbruk. Mindre enn tolv prosent av regionens strømforbruk er egenproduksjon. Resten, det vil si det aller meste av strømmen vi forbruker i Lofoten, må importeres fra andre regioner med kraftoverskudd. Dermed blir solide overføringslinjer fra innlandet til vår region av avgjørende betydning for fortsatt vekst og utvikling i vår del av samfunnet.

Tilførselslinjene til Lofoten er et statlig ansvar, og en del av Statnetts virksomhetsområde. Fra Lofotkraft og nærliggende kraftselskap har det lenge vært arbeidet for å få bygd en ny og forbedret overføringslinje fra Ofoten til Lofoten/Vesterålen, uten at dette har blitt prioritert av Statnett. Tvert imot prioriterer Statnett å bygge nye overføringslinjer nord – syd, mens overføringslinjen øst – vest fra Ofoten til blant annet Lofoten ikke skal fornyes eller utbygges med samme overføringskapasitet som i resten av landet.

Med dette som bakteppe roper kraftselskapene i Lofoten, Vesterålen og Hålogaland et alvorlig varsko. Mangel på overføringskapasitet i linjenettet kan om få år bli et alvorlig hinder for videre vekst og utvikling i området, og i verste fall vil det kunne medføre stagnasjon og tilbakegang i både næringsliv og befolkning.

Lofoten Næringsforum slutter seg til den alvorlige bekymring for forsyningssituasjon i regionen som kraftselskapene tilkjennegir. Lofoten Næringsforum finner det helt uakseptabelt at region Lofoten, som en av få vekstregioner i landsdelen, blir nedprioritert av Statnett, med de negative følger dette vil kunne ha for både bosetting og næringsutvikling i regionen.

Lofoten Næringsforum anmoder både Statnetts administrasjon og styre om å revurdere sin negative prioritering av nye og forbedrede overføringslinjer til Lofoten og omegn, og ber også våre sentrale politikere om å sørge for at Statnetts manglende prioritering blir endret slik at fremtidig nærings- og befolkningsutvikling i Lofoten ikke blir hindret eller stanset på grunn av manglende overføringskapasitet i strømnettet.