Meny

Vedtekter

Vedtekter vedtatt 21.11.18, gjeldene fra 5.12.18
§1 – Formål
Foreningens navn er VEST-LOFOTEN NÆRINGSFORENING. Vest-Lofoten Næringsforening er en registrert forening med arbeidsgiveransvar, og består av Årsmøte, Styre og sekretariat (daglig ledelse). Foreningens formål er: Å bidra til næringslivets positive utvikling i Vest-Lofoten spesielt, og i Lofoten som helhet. Å markedsføre næringslivets aktivitet på en god måte. Å være et felles talerør og høringsorgan for næringslivet i Vest-Lofoten. Å drive aktiv erfaringsutveksling og informasjonsarbeid blant og for forenings medlemmer. Å bidra til at kompetanse/utdannelse og rekruttering til næringslivet er på et tilfredsstillende nivå. Å bli et aktivt samarbeidsforum mellom næringslivets aktører og kommunene i Vest-Lofoten. (Vestvågøy, Flakstad og Moskenes)

§2 – Medlemmer
Som medlem av foreningen kan opptas alle registrerte næringsvirksomheter/institusjoner som gir sin tilslutning til foreningens formålsparagraf. I tillegg kan organisasjoner og enkeltpersoner med tilknytning til næringslivet opptas som medlem. Styret avgjør medlemskap. Utmeldelse av foreningen skjer skriftlig til styret.

§3 – Kontingent/Serviceavgift
Kontingent og serviceavgift fastsettes av foreningens årsmøte. Årskontingenten er lik for alle bedriftsmedlemmer, mens serviceavgiften kan graderes etter vedtak i årsmøtet. Kontingent/Serviceavgift innkreves innen 3 uker etter årsmøtets avholdelse. Et medlemskap er gyldig med stemmerett når kontingent er betalt og inntil 3 måneder etter forfallsdato. Hvis kontingent ikke er betalt innen forfallsdato strykes medlemskapet etter vedtak av styret.

§4 – Suspensjon
Kreves et medlem utelukket fra foreningen, skal skriftlig begrunnet forslag under navn fremmes for styret. Finner styret at suspensjonskravet er berettiget, har det rett til å vedta suspendering av vedkommende medlemskap inntil neste årsmøte, som gjør endelig vedtak om eventuell suspensjon.

§5 – Styret
Styret består av 6 – 9 medlemmer som velges av årsmøtet. Styret skal ha minst 2 representanter fra medlemmer i Moskenes, minst 2 representanter fra medlemmer i Flakstad og minst 2 representanter fra Vestvågøy. Leder velges for 1 – ett år, 5 - 8 styremedlemmer velges for 2 – to år (første gang velges 2 - 4 av styremedlemmene for 1 – ett år), mens 3 varamedlemmer (fortrinnsvis en fra hver kommune) velges for 1 – ett år. Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder (obligatorisk) og øvrige spesifikke verv etter styrets egen beslutning. I sine valg av styre bør årsmøtet tilstrebe en best mulig bransjemessig spredning, relatert til forenings medlemssammensetning.

§6 – Styrets oppgaver
Styret skal føre kontroll med den daglige drift av foreningen og tilstrebe best mulig oppfyllelse av forenings målsettinger, handlingsplaner og budsjetter. Styret beslutter eventuelle ansettelser i foreningen, og har ansvar for ansettelse/oppsigelse av forenings daglige leder. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av styrets medlemmer (inklusiv varamedlemmer) er til stede. Alle beslutninger fattes ved flertallsvedtak. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrets 3 varamedlemmer innkalles ved behov og får tilsendt alle dokumenter/styreprotokoller.

§7 – Bransjegrupper
I den grad styret finner det nødvendig eller ønskelig, opprettes bransjegrupper for ivaretakelse av spørsmål og oppgaver knyttet til den spesifikke bransje. For hver bransjegruppe velger styret et bransjegruppestyre bestående av 6 – 9 personer + daglig leder. Bransjegruppene skal fungere som styrets høringsorgan for de enkelte bransjer, og kan dessuten gi innspill og forslag til styret, samt initiere tiltak for sine bransjer.

§8 – Dokumentasjon
Styret plikter å føre protokoll fra sine møter. Styremøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig for å ivareta sine plikter.

§9 – Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når det skriftlig forlanges av minst 5 medlemmer.

§10 – Regnskap
Forenings regnskap følger kalenderåret og avsluttes 31.12. årlig. Foreningens regnskap skal føres og utarbeides av autorisert regnskapsfører/autorisert regnskapsførerselskap. Styret kontrollerer og godkjenner regnskapet før fremlegging for årsmøtet.

§11 – Årsmøte
Ordinært årsmøte skal avholdes innen april måneds utgang hvert år, og skriftlig innkalling skal foretas med 2 ukers varsel til alle medlemmene. Saker som medlemmene ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 7 dager før årsmøtet. I årsmøtet har hvert medlem 1 stemme. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Saksliste for ordinært årsmøte: Konstituering Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder/referent/2 protokoll-underskrivere Godkjenning av fullmakter og fremmøtte medlemmer Saksliste Styrets forslag til årsberetning Resultatregnskap og balanse Godkjennelse av revisor- og styrehonorar Kontingent/serviceavgift for kommende år Evt. innkomne saker Valg - Leder for 1 år, 5 - 8 styremedlemmer for 2 år (for kontinuitet: 2 - 4 på valg hvert år) 3 vararepresentanter til styret for 1 år. (vararepresentanter i rekkefølge) Revisor Valgkomitè, leder og 4 medlemmer for 1 år

§12 – Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 medlemmer fremmer skriftlig forslag om dette til styret. Det ekstraordinære årsmøtet sammenkalles med minimum 10 dagers varsel, og kan bare behandle de saker som har foranlediget innkallingen.

§13 – Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer dette og videre at vedtaket blir stadfestet på et ekstraordinært årsmøte en måned senere. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal foreningens eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen.

§14 – Vedtektsendringer
En vedtektsendring kan bare foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. Vedtekter vedtatt 21.11.18, gjeldene fra 5.12.18